uredi2

Орган за контрол

Органът за контрол от вида “С” (ОКС) е самостоятелно звено на фирма БОРОЛА и е независим от останалите й дейности. Той е изграден в съответствие с изискванията на БДС EN ISO/IEC 17020 и е акредитиран от Изпълнителна Агенция „Българска Служба за Акредитация“ (БСА):

Сертификат за акредитация: БСА Рег. № 133 ОКС/ 05.11.2008 г. валиден до 30.11.2016 г.

Извършва контрол на:

 • микроклимат
 • температура на въздуха-°С;
 • относителна влажност на въздуха -%;
 • скорост на движение на въздуха –m/s;
 • изкуствено осветление;
 • осветеност – lx;
 • ниво на шум в работна, битова и околна среда;
 • еквивалентно ниво на шум, дневна експозиция на шум, ниво на върхово звуково налягане, средно седмична експозиция на шум;

Оборудван е със съвременни технически средства, отговарящи на изискванията на европейските стандарти. Разполага с екип от квалифицирани специалисти с дългогодишен опит, които гарантират бързо и навременно провеждане на контрол на физичните фактори на работната средата.

Органът за контрол извършва контрол на факторите на средата в:

 • обекти в експлоатация – за доказване съответствието на факторите на средата спрямо действащите нормативни актове, за което издава протоколи и сертификати, подпомагащи оценката на риска на работните места;
 • новопостроени обекти, на които предстои въвеждане в експлоатация;
 • на всички обекти, в които е необходимо да се докаже съответствие на факторите на средата, спрямо определени нормативни актове;

Органът за контрол приема заявки за експресно извършване на контрола – действа експедитивно, издава протоколи и сертификати в кратки срокове

Основни принципи в нашата работа са:

 • поддържането на висок професионализъм и постоянно повишаване квалификацията на нашите специалисти;
 • конкурентни цени;
 • стриктно спазване на изискванията на БДС EN ISO/EC 17020 и за добрата лабораторна практика;
 • обезпеченост с най-съвременна апаратура;
 • гъвкава политика спрямо клиентите и извършване на контрол в съобразено с тях време;

МИКРОКЛИМАТ

СТМ разработва заповед и програма за оценка на професионалния риск.Определя и класифицира работните места

ОСВЕТЕНОСТ

СТМ консултира и подпомага работодателя при организирането и определянето на лицата, подлежащи на задължителните…

ШУМ

СТМ подпомага работодателя при разработване на необходимата документация за провеждане на инструктажите в организацията.

ДРУГИ

СТМ подпомага работодателя при разработване на необходимата документация за провеждане на инструктажите в организацията.

Scroll to Top