Органът за контрол от вида “С” (ОКС) е самостоятелно звено на фирма БОРОЛА и е независим от останалите й дейности. Той е изграден в съответствие с изискванията на БДС EN ISO/IEC 17020 и е акредитиран от Изпълнителна Агенция „Българска Служба за Акредитация“ (БСА):
Сертификат за акредитация: БСА Рег. № 133 ОКС/ 05.11.2008 г. валиден до 30.11.2016 г.
Извършва контрол на:
Микроклимат
температура на въздуха-°С
относителна влажност на въздуха -%;
скорост на движение на въздуха –m/s

Изкуствено осветление
осветеност – lx
Шум
ниво на шум в работна, битова и околна среда;
еквивалентно ниво на шум, дневна експозиция на шум, ниво на върхово звуково налягане, средно седмична експозиция на шум;

Оборудван е със съвременни технически средства, отговарящи на изискванията на европейските стандарти. Разполага с екип от квалифицирани специалисти с дългогодишен опит, които гарантират бързо и навременно провеждане на контрол на физичните фактори на работната средата.
Органът за контрол извършва контрол на факторите на средата в:
обекти в експлоатация – за доказване съответствието на факторите на средата спрямо действащите нормативни актове, за което издава протоколи и сертификати, подпомагащи оценката на риска на работните места
новопостроени обекти, на които предстои въвеждане в експлоатация
на всички обекти, в които е необходимо да се докаже съответствие на факторите на средата, спрямо определени нормативни актове
Органът за контрол приема заявки за експресно извършване на контрола – действа експедитивно, издава протоколи и сертификати в кратки срокове

Основни принципи в нашата работа са:
поддържането на висок професионализъм и постоянно повишаване квалификацията на нашите специалисти;
конкурентни цени;
стриктно спазване на изискванията на БДС EN ISO/EC 17020 и за добрата лабораторна практика;
обезпеченост с най-съвременна апаратура;
гъвкава политика спрямо клиентите и извършване на контрол в съобразено с тях време;

МИКРОКЛИМАТ

СТМ разработва заповед и програма за оценка на професионалния риск.Определя и класифицира работните местаПрочети

ОСВЕТЕНОСТ

СТМ консултира и подпомага работодателя при организирането и определянето на лицата, подлежащи на задължителните… Прочети

ШУМ

СТМ подпомага работодателя при разработване на необходимата документация за провеждане на инструктажите в организацията.Прочети

ДРУГИ

СТМ подпомага работодателя при разработване на необходимата документация за провеждане на инструктажите в организацията.Прочети