trud1s1

ОЦЕНКА НА РИСКА

СТМ разработва заповед и програма за оценка на професионалния риск.Определя и класифицира работните места

ЗДРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ

СТМ консултира и подпомага работодателя при организирането и определянето на лицата, подлежащи на задължителните предварителни и периодични медицински прегледи.

ИНСТРУКТАЖ

СТМ подпомага работодателя при разработване на необходимата документация за провеждане на инструктажите в организацията.

ОБУЧЕНИЕ

СТМ разработва програми за провеждане на обучение по безопасност и здраве.

ГУТ/КУТ

СТМ консултира и подпомага работодателя при разработването на необходимата документация за избор на представители на работещите в КУТ/ГУТ.

ДРУГИ ДОКУМЕНТИ

СТМ подпомага работодателя при изготвянето на всички нормативни документи свързани със задълженията му съгласно Закона.

Scroll to Top