СТМ консултира и подпомага работодателя при организирането и определянето на лицата, подлежащи на задължителните предварителни и периодични медицински прегледи. Организира задължителните периодични медицински прегледи. Анализира в съответните срокове резултатите от проведените профилактични прегледи. Предлага на работодателя анализ на заболеваемостта с временна нетрудоспособност. Издава заключения за пригодност на работещите да изпълняват конкретната дейност в зависимост от резултатите от проведените профилактични медицински прегледи. Създава здравно досие на всеки работещ. Попълва и заверява производствени характеристики за явяване пред ТЕЛК. Участва в определянето на подходящите работни места и длъжности за трудоустрояване на лицата с намалена работоспособност. Подпомага работодателя при определянето на лицата, подлежащи на застраховане за риска „трудова злополука”. Разработва физиологичен режими на труд и почивка. Изготвя правила за указване на първа долекарска помощ. Консултира и подпомага работодателя при определяне на лицата, имащи нужда от очила за работата с видеодисплей. Изготвя анализи на състоянието на безопасните и здравословни условия на труд.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

  • Анализ на резултатите от проведените медицински прегледи
  • Анализ на заболеваемостта с временна нетрудоспособност
  • Физиологичен режими на труд и почивка
  • Правила за указване на първа долекарска помощ

ОЦЕНКА НА РИСКА

СТМ разработва заповед и програма за оценка на професионалния риск.Определя и класифицира работните местаПрочети

ЗДРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ

СТМ консултира и подпомага работодателя при организирането и определянето на лицата, подлежащи на задължителните предварителни и периодични медицински прегледи. Прочети

ИНСТРУКТАЖ

СТМ подпомага работодателя при разработване на необходимата документация за провеждане на инструктажите в организацията.Прочети

ОБУЧЕНИЕ

СТМ разработва програми за провеждане на обучение по безопасност и здраве.Прочети

ГУТ/КУТ

СТМ консултира и подпомага работодателя при разработването на необходимата документация за избор на представители на работещите в КУТ/ГУТ.Прочети

ДРУГИ ДОКУМЕНТИ

СТМ подпомага работодателя при изготвянето на всички нормативни документи свързани със задълженията му съгласно Закона.Прочети