documenti

Други документи

СТМ подпомага работодателя при изготвянето на всички нормативни документи свързани със задълженията му съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд и нормативните документи, свързани с него.

ДРУГИ НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ СВЪРЗАНИ СЪС ЗБУТ

  • Правилник за вътрешния трудов ред
  • План за действие при бедствия и аварии и план за евакуация
  • Протокол проиграване на плана за действие при бедствия и аварии
  • Ревизионна книга за констатации на контролните органи
  • Подаване на декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ
  • Заповед за длъжностното лице, което ще води документацията по трудовите злополуки
  • Заповед за длъжностното лице по безопасност и здраве при работа
  • Заповед за длъжностно лице, което да го представлява управителя пред контролните органи на инспекцията по труда
  • Документация за личните предпазни средства
  • Анализи на дейността и състоянието на безопасните и здравословни условия на труд
Scroll to Top