Акредитиран Орган за Контрол от Вид С „БОРОЛА“ извършва контрол на: Шум ниво на шум в работна, битова и околна среда
еквивалентно ниво на шум, дневна експозиция на шум, ниво на върхово звуково налягане, средноседмична експозиция на шум
Разполагаме със следните технически средства:
Шумомер Voltcraft 322
Нормативни документи:
Наредба №6 /ДВ бр. 58/2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите на шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението.
Наредба №6/ДВ бр.70/2005 г.; – за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум.
Други нормативи актове и технически спецификации на клиента
Контролът на шум е важен във връзка със опазването и съхранението на слуховия анализатор и нервната система. Доказване на съответствието на нивата на шума с изискванията на нормативните актове, гарантира опазването на здравето на работещите, а констатирането на наднормен технологичен шум подпомага избора на подходящи средства за защита. Контролът на шума е необходим при извършването на оценката на риска на работните места от службите по трудова медицина. Сертификатите и протоколите от контрол на шум се изискват и при проверка от Главната инспекция по труда.

Периодичност на измерванията на Шум
Съгласно чл. 4. ал. 1 от Наредба № 6 от 15.08.2005 г. За минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум, работодателят е длъжен да оцени и когато е необходимо, да измери нивата на шума, на които работещите са експонирани.В случай, че нивата на шума се доближават до граничните стойности, контролът на шум се провежда ежегодно, а средствата за защита са задължителни.
На работните места и оборудване, където шумовите характеристики са близки или по-високи от допустимите, съгласно чл. 135 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, най-малко веднъж в годината се извършват проверки и се предприемат защитни мероприятия. Измерванията, мерките и резултатите се записват в документацията по оценката на риска.

МИКРОКЛИМАТ

СТМ разработва заповед и програма за оценка на професионалния риск.Определя и класифицира работните местаПрочети

ОСВЕТЕНОСТ

СТМ консултира и подпомага работодателя при организирането и определянето на лицата, подлежащи на задължителните предварителни и периодични медицински прегледи. Прочети

ШУМ

СТМ подпомага работодателя при разработване на необходимата документация за провеждане на инструктажите в организацията.Прочети

ДРУГИ

СТМ подпомага работодателя при разработване на необходимата документация за провеждане на инструктажите в организацията.Прочети