drugi-truduvi

Здравно обслужване

Съвместно с наши партньори организираме измервания на:

Вентилационни инсталации – скорост на въздуха поток и дебит на въздуха.
Химични агенти във въздух на работна среда – експресен метод, индикаторни тръбички.
Електрически уреди и съоражения

  • Съпротивление на импеданс Zs на контура фаза-защитен проводник
  • Съпротивление на защитна заземителна уредба
  • Съпротивление на мълниезащитна заземителна уредба
Scroll to Top