Оценка на риска

СТМ разработва заповед и програма за оценка на професионалния риск. Определя и класифицира работните места. Определя реалните и потенциални опасности на конкретните работни места. Разработва карта за оценка степента на риска за всяка една опасност на работното място. Разработва карта за оценка на работните места, съгласно изискванията на нормативните документи за безопасност и здраве на работното място. Предлага препоръки за намаляване или ограничаване на производствения риск. Подпомага работодателя при разработването и осъществаването на програма за управление /намаляване или ограничаване/ на производствения риск в организацията.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

  • Програма за оценяване на професионалния риск
  • Оценка на производствения риск
  • Препоръки за намаляване или ограничаване на производствения риск
  • Програма за намаляване или ограничаване на производствения риск
  • Заповед за преразглеждане на оценката на риска
Scroll to Top