СТМ разработва заповед и програма за оценка на професионалния риск. Определя и класифицира работните места. Определя реалните и потенциални опасности на конкретните работни места. Разработва карта за оценка степента на риска за всяка една опасност на работното място. Разработва карта за оценка на работните места, съгласно изискванията на нормативните документи за безопасност и здраве на работното място. Предлага препоръки за намаляване или ограничаване на производствения риск. Подпомага работодателя при разработването и осъществаването на програма за управление /намаляване или ограничаване/ на производствения риск в организацията.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

  • Програма за оценяване на професионалния риск
  • Оценка на производствения риск
  • Препоръки за намаляване или ограничаване на производствения риск
  • Програма за намаляване или ограничаване на производствения риск
  • Заповед за преразглеждане на оценката на риска

ОЦЕНКА НА РИСКА

СТМ разработва заповед и програма за оценка на професионалния риск.Определя и класифицира работните местаПрочети

ЗДРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ

СТМ консултира и подпомага работодателя при организирането и определянето на лицата, подлежащи на задължителните предварителни и периодични медицински прегледи. Прочети

ИНСТРУКТАЖ

СТМ подпомага работодателя при разработване на необходимата документация за провеждане на инструктажите в организацията.Прочети

ОБУЧЕНИЕ

СТМ разработва програми за провеждане на обучение по безопасност и здраве.Прочети

ГУТ/КУТ

СТМ консултира и подпомага работодателя при разработването на необходимата документация за избор на представители на работещите в КУТ/ГУТ.Прочети

ДРУГИ ДОКУМЕНТИ

СТМ подпомага работодателя при изготвянето на всички нормативни документи свързани със задълженията му съгласно Закона.Прочети