t2

Микроклимат

Акредитиран Орган за Контрол от Вид С „БОРОЛА“ извършва контрол на:

Микроклимат

  • температура на въздуха-°С
  • въздуха -%;
  • скорост на движение на въздуха –m/s;

Разполагаме със следните технически средства:

  • Цифров термохигрометър “ТЕSTO” 445

Нормативни документи:

  • БДС 14776 – Охрана на труда.
  • Работни места в производствени помещения.
  • Санитарно-хигиенни норми за температура, относителна влажност, скорост на въздуха и топлинно облъчване.
  • Други нормативи актове и технически спецификации на клиента.

Чрез контрола на параметрите на микроклимата се характеризира работната среда по отношение на температура на въздуха, относителната влажност на въздуха, скоростта на движение на въздуха.

Тези параметри оказват влияние върху осъществяването на терморегулацията на организма и затова доказването на съответствието им с изискванията на съответните нормативни актове гарантира конфорта на работната среда и работещите в нея. Контролът на микроклимат е необходим при извършването на оценката на риска на работните места от службите по трудова медицина. Сертификатите и протоколите от контрол се изискват и при проверка от Главната инспекция по труда.

Периодичност на измерванията на Микроклимат
Съгласно чл.18, ал.1 от Наредба № 7 / 23.09.1999 г. за Минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд не се допуска превишаване на установените норми за производствен микроклимат.
Периодичността на измерванията е съгласно определения от работодателя срок за преразглеждане на оценката на риска.
За извършения контрол се издават протоколи и сертификат за съответствие.

Scroll to Top