Акредитиран Орган за Контрол от Вид С „БОРОЛА“ извършва контрол на: Микроклимат
- температура на въздуха-°С
- относителна влажност на въздуха -%;
- скорост на движение на въздуха –m/s
Разполагаме със следните технически средства:
Цифров термохигрометър “ТЕSTO” 445
Нормативни документи:
БДС 14776 – Охрана на труда. Работни места в производствени помещения. Санитарно-хигиенни норми за температура, относителна влажност, скорост на въздуха и топлинно облъчване.

Други нормативи актове и технически спецификации на клиента
Чрез контрола на параметрите на микроклимата се характеризира работната среда по отношение на температура на въздуха, относителната влажност на въздуха, скоростта на движение на въздуха. Тези параметри оказват влияние върху осъществяването на терморегулацията на организма и затова доказването на съответствието им с изискванията на съответните нормативни актове гарантира конфорта на работната среда и работещите в нея. Контролът на микроклимат е необходим при извършването на оценката на риска на работните места от службите по трудова медицина. Сертификатите и протоколите от контрол се изискват и при проверка от Главната инспекция по труда.

Периодичност на измерванията на Микроклимат
– Съгласно чл.18, ал.1 от Наредба № 7 / 23.09.1999 г. за Минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд не се допуска превишаване на установените норми за производствен микроклимат.
Периодичността на измерванията е съгласно определения от работодателя срок за преразглеждане на оценката на риска.
За извършения контрол се издават протоколи и сертификат за съответствие.

МИКРОКЛИМАТ

СТМ разработва заповед и програма за оценка на професионалния риск.Определя и класифицира работните местаПрочети

ОСВЕТЕНОСТ

СТМ консултира и подпомага работодателя при организирането и определянето на лицата, подлежащи на задължителните предварителни и периодични медицински прегледи. Прочети

ШУМ

СТМ подпомага работодателя при разработване на необходимата документация за провеждане на инструктажите в организацията.Прочети

ДРУГИ

СТМ подпомага работодателя при разработване на необходимата документация за провеждане на инструктажите в организацията.Прочети