osvetenost

Осветеност

Акредитиран Орган за Контрол от Вид С „БОРОЛА“ извършва контрол на: Изкуствено осветление осветеност – lx

Разполагаме със следните технически средства:

  • Луксметър Testo 545

Нормативни документи:

  • Наредба №049/ДВ бр. 7/1976 г. – за изкуствено осветление на сградите.

Други нормативи актове и технически спецификации на клиента.

Контролът на изкуствено осветление характеризира работната среда по отношение на параметъра осветеност . Този параметър е важен във връзка с осигуряване на конфорт на зрителния анализатор. Доказване на съответствието му с изискванията на нормативните актове, гарантира нормалното извършване на производствените дейности.

Стойностите на параметъра осветеност са особено важни за извършване на оценката на риска на работното място. В тази връзка определената периодичност на контрола на фактора изкуствено осветление е една година. Сертификатите и протоколите от контрол се изискват и при проверка от Главната инспекция по труда.

Периодичност на измерванията на Изкуствено осветление
Качествените показатели на осветителните уредби ИЗКУСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ и устройства, съгласно чл. 78 ал. 2 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за Минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване се установяват с периодични измервания.

Съгласно чл. 381 от Наредба № 16-116 от 8.02.2008 г. за Техническа експлоатация на електрообзавеждането в процеса на експлоатацията на осветителните уредби, най-малко един път в годината се измерват степента на осветеност в контролните точки и нивото на общата осветеност.

Scroll to Top