Акредитиран Орган за Контрол от Вид С „БОРОЛА“ извършва контрол на: Изкуствено осветление осветеност – lx
Разполагаме със следните технически средства:
Луксметър Testo 545
Нормативни документи:
Наредба №049/ДВ бр. 7/1976 г. – за изкуствено осветление на сградите.

Други нормативи актове и технически спецификации на клиента
Контролът на изкуствено осветление характеризира работната среда по отношение на параметъра осветеност . Този параметър е важен във връзка с осигуряване на конфорт на зрителния анализатор. Доказване на съответствието му с изискванията на нормативните актове, гарантира нормалното извършване на производствените дейности. Стойностите на параметъра осветеност са особено важни за извършване на оценката на риска на работното място. В тази връзка определената периодичност на контрола на фактора изкуствено осветление е една година. Сертификатите и протоколите от контрол се изискват и при проверка от Главната инспекция по труда.

Периодичност на измерванията на Изкуствено осветление
Качествените показатели на осветителните уредби ИЗКУСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ и устройства, съгласно чл. 78 ал. 2 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за Минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване се установяват с периодични измервания.
Съгласно чл. 381 от Наредба № 16-116 от 8.02.2008 г. за Техническа експлоатация на електрообзавеждането в процеса на експлоатацията на осветителните уредби, най-малко един път в годината се измерват степента на осветеност в контролните точки и нивото на общата осветеност.

МИКРОКЛИМАТ

СТМ разработва заповед и програма за оценка на професионалния риск.Определя и класифицира работните местаПрочети

ОСВЕТЕНОСТ

СТМ консултира и подпомага работодателя при организирането и определянето на лицата, подлежащи на задължителните предварителни и периодични медицински прегледи. Прочети

ШУМ

СТМ подпомага работодателя при разработване на необходимата документация за провеждане на инструктажите в организацията.Прочети

ДРУГИ

СТМ подпомага работодателя при разработване на необходимата документация за провеждане на инструктажите в организацията.Прочети